قطعه باتيه جبنه
15.00 جنيه 15.00 جنيه 15.0 EGP
قطعه كرواسون جبنه
15.00 جنيه 15.00 جنيه 15.0 EGP
قطعه كرواسون نيوتيلا
15.00 جنيه 15.00 جنيه 15.0 EGP
دنش عادي
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
قطعه كرواسون ساده
12.00 جنيه 12.00 جنيه 12.0 EGP
دنش بلح
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
دنش بندا تفاح
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
قطعه بيتزا جبنه
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
دوناتس نيوتيلا
17.00 جنيه 17.00 جنيه 17.0 EGP
سينابون
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
ميني دوناتس
8.00 جنيه 8.00 جنيه 8.0 EGP
قطعه ميني باتيه جبنه
8.00 جنيه 8.00 جنيه 8.0 EGP
دوناتس سكر
17.00 جنيه 17.00 جنيه 17.0 EGP
قطعة بوريك
3.00 جنيه 3.00 جنيه 3.0 EGP
قطعة ميني بيتزا
2.00 جنيه 2.00 جنيه 2.0 EGP
قطعه باتيه سوسيس
17.00 جنيه 17.00 جنيه 17.0 EGP
دنش حجاب
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
قطعه بيتزا سوسيس
22.00 جنيه 22.00 جنيه 22.0 EGP
باكيت ميني دنش قرفة
30.00 جنيه 30.00 جنيه 30.0 EGP
دوناتس كراميل
17.00 جنيه 17.00 جنيه 17.0 EGP
قطعة فينجر
4.50 جنيه 4.50 جنيه 4.5 EGP
دنش قطع فواكه
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
دنش مشط
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
دنش نيوتيلا
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
دنش سويسرول قرفه
20.00 جنيه 20.00 جنيه 20.0 EGP
دوناتس فاكهه اسبريد
17.00 جنيه 17.00 جنيه 17.0 EGP
ميني باتيه سوسيس
10.00 جنيه 10.00 جنيه 10.0 EGP